Bridgeclub Oosterblokker

Clubreglement Paren competitie

A. Clubcompetitie

1. Gedurende één speelseizoen worden vijf of zes competities gespeeld.
2. De competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de Nederlandse Bridgebond (nader genoemd NBB), dit reglement en eventueel door de wedstrijdleider (nader genoemd WL) te geven richtlijnen als de omstandigheden dit vragen.
3. Voor een goed competitieverloop is is een vereniginslid in principe verplicht, behoudens onvoorziene omstandigheden, iedere speelmiddag aanwezig te zijn.
4. Bij afwezigheid van beide partners krijgt men een score gelijk aan de gemiddelde score die is behaald in de cyclus met een maximum van:
                           50% voor de eerste keer,
                           45% voor de tweede keer,
                           40% voor de derde keer en vervolgens 0%.
5. Indien één van de partners verhinderd is, dan wordt de ander, zonder afbericht, geacht bereid te zijn met een gelegenheidspartner te spelen.

B. Parenindeling

Algemeen

1.De indeling van de nieuwe competittie vindt plaats aan de hand van de stand van de laatste periode van het voorbije seizoen.
2. Er wordt gespeeld in twee of drie lijnen met een minimum van 8 paren en een maximum van 16 paren in één lijn. Voor alle lijnen wordt gestreefd naar een gelijk aantal paren.
3. Paren bestaande uit twee nieuwe leden hebben geen rechten bij het bepalen van de indeling in de lijn waarin gspeeld wordt. Zij worden door de WL ingedeeld in de lijn waarin zij gezien hun speelsterkte thuishoren. Een nieuw paar kan een bestaand paar nooit uit een lijn verdringen en niet in de A-lijn beginnen. Een nieuw paar, bestaande uit spelers van verschillende lijnen, heeft recht op plaatsing in de lijn van de hoogst genoteerde speler.
4. Paren, die tijdens of na een periode, in een andere samenstelling spelen, doen wel mee aan de promotie- degradatieregeling, maar kunnen niet meedoen aan de strijd om het clubkampioenschap.

Spelen met een invaller
        
5. Spelen met een invaller, die geen lid is van de vereniging, leidt tot een score van minimaal 47% en maximaal 53%. Speelt men met een andere speler dan de vaste partner (combipaar), maar die wel lid is van de vereniging, dan zijn er twee mogelijkheden:

                             a. Men speelt voor de score van de middag.
                             b. Men speelt voor een score van minimaal 47% en maximaal 53%.
In het laatste geval is men verpkicht om voor de aanvang van de speelmiddag bij de WL bekend te maken voor welke score men wil spelen, anders speelt men automatisch voor de score aangegeven onder a.
Spelen voor eigen gemiddelde kan alleen indien bij een competitie van 6 of 7 speelmiddagen minimaal 4 keer wordt gespeeld met de eigen partner. Bij een speelcyclus van 5 middagen geldt een minimum van 3 keer.

De WL beslist over het verzoek om voor een langere periode met een vaste invaller te spelen.Spelen in een hogere of lagere lijn.

6. Indien nodig kan de WL het hoogst geplaatstepaar van een lijn in de naast hogere lijnindelen. Als de score in de cyclus geldt dan de behaalde score plus 5. Hetzelfde geldt voor het laagst geplaatste paar dat in een lagere lijn ingedeeld kan worden. Als score in de cyclus geldt dan de behaalde score verminderd met 5. Voor een half paar geldt een compensatie van + 2.5 (of -2.5) per lijn.

C. Promotie- en degradatieregeling.

1. Het speelseizoen kent 5 of 6 competitie perioden. Aan het eind van iedere periode promoveren of degraderen 2 paren van de lijn. De WL heeft het recht bij knelpunten in de lijnindeling meer of minder paren te laten promoveren of degraderen.
2. Om voor Promotie/degradatie in aanmerking te komen, moet men tenminste de helft van het aantal middagen in één speelronde samen gespeeld hebben.

D. Competitiekampioen

Per lijn wordt het paar, dat aan het einde van de periode bovenaan staat, periodekampioen

E. Clubkampioen

1. Voor het bepalen van het clubkampioenschap is de zogenaamde plaatspuntentelling van toepassing. Een plaats in de lijn aan het einde van een periode levert een aantal plaatspunten op. De volgende tabel wordt hierbij gehanteerd:

                           Rang            A         B         C         D

                             1              100      74        55        42 
                             2                90      67        50        39
                             3                80      59        44        35
                             4                70      52        38        28
                             5                60      44        31        25
                             6                50      37        27        21
                             7                45      33        24        18
                             8                40      29        21        16
                             9                35      26        19        14
                           10                30      22        16        12
                           11                25      18        13          9
                           12                20      14          9          5
                           13                15      11          7          4

                      14             10      7        5        2
                      15               5      3        2        1
                      16               0      0        0        0


2. Clubkampioen wordt het paar dat het hoogste aantal plaatspunten behaalt over alle gespeelde competities per seizoen.
3. Voorwaarde voor het kunnen behalen van het clubkampioenschap is dat beide spelers van dit paar minimaal 80% van het aantal speelmiddagen met elkaar heeft gespeeld.

F. Slemkampioen


1. Slemkampioen wordt het paar met het hoogste aantal slempunten.
2. De slempunten worden als volgt berekend:
              - een geboden en gemaakt groot slem geeft 3 punten
              - een geboden en gemaakt klein slem geeft 1 punt
              - een geboden en niet gemaakt groot en/of klein slem geeft -1   punt (strafpunt)

G. Hoogste dagscore

Per seizoen wordt aan het paar met de hoogste dagscore een prijs toegekend. Men komt alleen voor deze prijs in aanmerking, indien men met de vaste partner heeft gespeeld.


H. Wedstrijdtechnische bepalingen

1. Er wordt gespeeld volgens de regels van de NBB, onderhavig reglement en eventueel door de WL nader te geven richtlijnen.
2. De stop-en alertregeling van de NBB wordt toegepast.
3. Het is absoluut verboden tijdens het bieden en spelen ongeoorloofde informatie te geven in welke vorm dan ook. Dit druist in tegen iedere vorm van de bridge-etiquette. Ook het te lang nadenken over een bod en daarop passen kan reglementair onder ongeoorloofd worden gerangschikt.
4. Tijdens de spelronden betracht een ieder stilte, ook als men eerder met spelen klaar is.
5. Een ieder neemt de speeltijd in acht. Per ronde van 4 spellen is 30 minuten beschikbaar. Alle 4 de spelers zijn er verantwoordelijk voor dat met voldoende tempo wordt gespeeld.
6. Bij iedere geconstateerde onregelmatigheid moet de arbiter van die lijn worden gewaarschuwd. Fouten van welke aard dan ook, mogen niet zelfstandig worden gecorrigeerd.
7. In geval van arbitrage aan tafel dient men de beslissing van de arbiter te respecteren en gaat men niet in discussie met de arbiter. Is men het niet eens met de beslissing van de arbiter, dan kan een paar na afloop een protest indienen bij de WL. Het protest wordt zo spoedig mogelijk overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 92 en 93 van de spelregels behandeld.
8. In de bij dit reglement behorende bijlage zijn enkele veel voorkomende bridgregels c.q. spelsituaties weergegeven. Neem er goed nota van, ze kunnen de gezelligheiden goede verhoudingen bevorderen.

H. Gedragregels (Nieuw)

1. Het bridgespel kenmerkt zich door hoffelijkheid en correctheid in de omgang met elkaar en de tegenspelers.
2.De aanvang van de speelmiddag is 13.15 uur. Een ieder behoort ongeveer 10 minuten voor de aanvang van de speelmiddag aanwezig te zijn. Zo snel mogelijk wordt het gidsbriefje opgehaald en neemt men plaats aan de aangewezen speeltafel met de daarbij behorende spellen en Bridge-It kastje. Bij de aanvang van de speelmiddag dienen de spellen in het bijzijn van beide paren geschud te worden. Er mag niet met spelen worden begonnen voordat de WL daartoe het signaal heeft gegeven.
3. Alle spelers zijn verantwoordelijk dat de juiste spellen worden gespeeld. Let daarbij ook op de verschillende lijnen (A,B en C). Het niet correct nakomen van deze regel kan aanleiding zijn tot een scorestraf van -5 voor alle verantwoordelijke spelers (paren).
4. Alle spelers zijn verantwoordelijk voor de juiste invoering van de kastjes. Het invullen van het kastje wordt door de Noord zittende speler gedaan. Na de bieding toont hij het ingevulde aan Oost en/of West. Daarna wordt er pas gespeeld.
5. Na het spel wordt de uitslag door Noord ingevoerd en controleert de Oost of West speler de ingevoerde gegevens in het kastje en drukt dan de knop "accept" in. Hij leest het resultaat voor en wat er eerder is gespeeld.
6. Iedereen draagt er zorg voor dat de kaarten na het spel op de juiste manier worden teruggebracht in de boards (N-O-Z-W). Het naspelen van een spel zodanig dat de kaartendoor elkaar kunnen gaan, is niet toegestaan.

I. Het Koffertje.

De bridgeclub heeft 1 koffer met 24 spellen beschikbaar. Bij gelegenheid kunnen deze thuis worden gespeeld. De uitslag van iedere score noteert u op de ingesloten scorebriefjes. Na ongeveer acht keer gerouleerd te zijn, wordt het winnende paar op de clubmiddag en op de site bekend gemaakt. De kosten voor het gebruik van de koffer zijn € 2,50. 
Voor de hoogste score wordt een prijs uitgereikt van twee flessen wijn.


In alle gevallen waarin het  clubreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding

Algemeen


Bridgeclub Oosterblokker
KvK: 37107375